REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAWK


Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późń. zm. oraz art. 12 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późń. zm.). Klient składając zamówienie za pośrednictwem strony Sklepu www.hawk.pl powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, którego treść jest udostępniona na stronie www.hawk.pl

I. Informacje ogólne:

1. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem:www.hawk.pl s a Marek Siwicki i Antoni Siwicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe HAWK Marek Sawicki, Antoni Sawicki s.c., ul. Brukowa 24 lok. 4, 15-889 Białystok,  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 542-25-63-627, REGON: 050813454 - zwani dalej: Sprzedawcą.

2.  Dane kontaktowe Sprzedawcy to:
a) adres pocztowy: PH HAWK Marek Siwicki, Antoni Siwicki s.c. ul. Brukowa 24 lok. 4 , 15-889 Białystok,
b)  adres poczty elektronicznej: biuro@hawk.pl,
c) tel. 85 744 48 53,
d)  fax. 85 748 94 11.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i warunki zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach sklepu, zasady postępowania reklamacyjnego, zasady wykonywania prawa odstąpienia od umowy oraz zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług.

II. Rejestracja i logowanie

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem hawk.pl.

2. Osoby fizyczne rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, oznaczone w  ust. 4, i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce prywatności oraz akceptują warunki niniejszego Regulaminu. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym określonym niniejszym Regulaminem oraz odmowa zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu uniemożliwia rejestrację lub zakupy w Sklepie.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna.

4. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Zarejestruj się” dostępną na stronie internetowej Sklepu, a następnie wypełnić formularz rejestracji poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła. Rejestrując się Klient musi zaakceptować warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć „Zarejestruj się”.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w momencie naciśnięcia „Zarejestruj się”.

6. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy oraz nieodpłatny.

7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

8. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta bez ponoszenia jakichkolwiek opłat oraz bez podania przyczyny. W celu wypowiedzenia umowy  o świadczenie usługi Konta Klienta Klient powinien złożyć oświadczenie woli Usługodawcy poprzez wysłanie go za pośrednictwem wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta. Wiadomość powinna zostać wysłana z konta poczty elektronicznej przypisanego do indywidualnego Konta Klienta w systemie Sklepu internetowego na adres poczty elektronicznej sklep@hawk.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma prośbę o ponownie zatwierdzenie żądania usunięcia konta. Konto Klienta zostanie usunięte w terminie do siedmiu dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zgłoszenia żądania..

9. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w szczególności w przypadku:
a) korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
c) korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

III. Zasady składania oraz realizacji zamówień


1. Klient może dokonać zakupu towaru, znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez 24h na dobę w każdym dniu tygodnia. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie niżej oznaczonych czynności na stronie internetowej Sklepu.

2. Korespondencja pomiędzy Klientem a Sklepem odbywa się drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Sklep kontaktuje się z Klientem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować Klienta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje oraz ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sklepu.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, wskazanych w punkcie 8 wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz potwierdzenia przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, akceptacji warunków zawartych                                    w przedmiotowym Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz akceptacja Regulaminu są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia czy sprostowania.

5. Klient może dokonać zakupu towaru również jeżeli nie jest zarejestrowany, dokonując zakupu jako Gość.

6. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu dokonać wyboru Produktów, wypełnić formularz dotyczący danych Klienta, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności, a następnie zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisku „Dodaj do koszyka”, Klient dokonuje wyboru towaru, znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.
8. W formularzu, o którym mowa w pkt. 7 należy podać :
a) imię i nazwisko,
b) firmę (opcjonalnie),
c) NIP UE (opcjonalnie),
d) adres z podaniem kodu pocztowego oraz miejscowość,
e) kraj,
f) telefon.

9. Do momentu naciśnięcia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, w szczególności modyfikacji w zakresie wyboru towaru, miejsca doręczenia towaru, sposobu płatności oraz innych wprowadzonych danych.

10. Klient, przy rejestracji Konta Klienta lub dokonywania zakupu jako Gość, zobowiązany jest podać adres poczty  elektronicznej, na który zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przypadku trudności z dostarczeniem korespondencji na wskazany przez Klienta adres e-mail, korespondencja Sprzedającego jest uważana za doręczoną Klientowi, pod warunkiem, że ten potwierdzi jej otrzymanie. Brak odpowiedzi przez okres 14 dni od dnia złożenia zamówienia jest uznany za anulowanie zamówienia.

11. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w momencie wysłania do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, chyba że wiadomość zostanie zwrócona, jako nie doręczona.

12. Sprzedawca zastrzega, że realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. W przypadku braku możliwości sprawdzenia lub skorygowania zamówień budzących wątpliwość lub zawierających niekompletne dane, nie zostaną one zrealizowane. O odmowie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Oświadczenie                           o odmowie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazanej przy rejestracji Konta Klienta lub przy składaniu zamówienia jako Gość wraz ze zwrotem otrzymanej od  Klienta sumy pieniężnej, na wskazane konto lub na konto, z którego dokonano przelewu.

14. Klient ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-maila na adres biuro@hawk.pl nie później, niż do momentu wysłania towaru. Postanowienie nie narusza przepisów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy od umów zawieranych na odległość.

15. Na życzenie Klienta  Sprzedawca wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy niezbędne do wystawienia faktury. Faktura jest przesyłana w formie papierowej bądź elektronicznej, wraz z dostarczanym Towarem.

IV. Ceny

1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana w nawiasie jest ceną netto i dotyczy produktu jednostkowego.

2. Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia produktu. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o cenie towaru, jego cechach i właściwościach. Informacje te zamieszczone są przy oferowanym towarze.

4. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie.

5. W przypadku obniżki ceny, obok ceny aktualnej, Sklep informuje o najniższej cenie tego produktu w ostatnich 30 dniach przed obniżką.

6. W przypadku stopniowego zwiększania obniżki cen, wcześniejsza cena jest ceną bez obniżki sprzed pierwszego zastosowania obniżki ceny.

V. Realizacja zamówienia,  formy płatności oraz sposoby i koszty dostawy

1. Klientowi przysługuje prawo do wyboru następujących sposobów dostawy oraz odbioru zamówionych towarów:
a) przesyłka kurierska przedpłata – 12,99 zł brutto,
b) przesyłka kurierska pobraniowa – 16,99 zł brutto,
c) odbiór w paczkomacie InPost – 8,99 zł brutto,
d) odbior w paczkomacie InPost za pobraniem – 12,49 zł brutto,
e) odbiór osobisty zamówienia pod adresem:  ul. Brukowa 24 lok. 4 , 15-889 Białystok w godzinach : 9:00-17.30  w dni robocze, 9:00-14:00 w sobotę. - bezpłatnie

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

3. Koszty dostarczenia zamówionego towaru  ponosi Kupujący. Wysokość kosztów przesyłki wynika ze stawek stosowanych przez firmę doręczającą i o ich wysokości Sprzedawca poinformuje Klienta przed zawarciem umowy.

4. Sprzedawca wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przy składaniu zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub od momentu zawarcia umowy, w przypadku gdy Klient wybierze sposób doręczenia towaru za pobraniem. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy liczonego od dnia nadania przesyłki.

7.Prawo do wyboru sposobu zapłaty przysługuje konsumentowi w momencie składania zamówienia.

8.Formą uregulowania należności jest:
a) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego – przelewem tradycyjnym lub przelewem za pośrednictwem Przelewy24 lub za pomocą CinkciarzPay (w przypadku płatności przed odbiorem zamówionego towaru,
b) gotówką do rąk Kuriera – w przypadku odbioru zamówionego towaru doręczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) innych akceptowanych przez Sklep elektronicznych metod płatności.

9. Sklep zastrzega sobie prawo wykluczenia w konkretnym przypadku określonej formy płatności, w szczególności ze względu na wysokość należności za zamówiony towar, o czym Klient zostanie poinformowany przed przyjęciem zamówienia. Sklep wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku.

10. Numer rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na wskazany przez Klienta adres e-mail (podany przy składaniu zamówienia po uprzednim sprawdzeniu dostępności towaru).

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność określonego towaru oraz dopuszcza możliwość czasowego jego braku, co może wydłużyć okres realizacji zamówienia. W takich wypadkach Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.

VI.  Rękojmia i gwarancja

1.Sprzedawca zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru (rękojmia).

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
- opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
-przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.
- nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
-występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient  może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep,
 chyba że Sklep wykaże, że:
-przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;
- być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
- być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
3. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie do Klientów będących konsumentami. W pozostałym zakresie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.

4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.

6. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@hawk.pl. W odpowiedzi Sprzedawca wyśle druk reklamacyjny.

7. W przypadku zwrotu towaru należy odesłać go na adres PH HAWK M.Siwicki, A.Siwicki                         ul. Brukowa 24 lok. 4, 15-889 Białystok, wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Reklamowany towar, o ile to możliwe, powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, z uwzględnieniem normalnego zużycia, w odpowiednim opakowaniu wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem reklamacyjnym.

8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą pisemną – listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni  od dnia jej otrzymania.

10. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca również koszt odesłania reklamowanego towaru przez Klienta.

11. Sprzedający udziela gwarancji jedynie w formie oświadczenia załączonego do dostarczanego przedmiotu zamówienia. Warunki udzielonej gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym. Podstawą do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych jest okazanie Sprzedającemu dokumentu gwarancyjnego. Sprzedający może informacyjnie określić, które z zamieszczonych na stronie sklepu towary są objęte gwarancją Sprzedającego lub producenta, poprzez umieszczenie stosownej informacji przy towarze. Informacja zawarta na stronie nie jest dokumentem gwarancyjnym, a jedynie wydane kupującemu oświadczenie Sprzedającego o tej treści.

12. Gwarancja na sprzedany towar  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (rękojmia). Postanowienia gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem, niż postanowienia rękojmi.

13. Sprzedający wyraźnie oświadcza, że wszelkie uprawnienia z gwarancji lub rękojmi nie będą uwzględniane, w sytuacji gdy zwracany towar okaże się naruszony np. poprzez używanie niezgodnie z przeznaczeniem, przegrzanie, zniszczenie mechaniczne, zalanie, jeżeli wskazana wadliwość towaru może się wiązać z czynnościami na przedmiocie zwrotu nie dokonanymi przez sprzedającego. Reklamowany chip nie może posiadać śladów lutowania, przegrzania, wykruszenia, uszkodzeń mechanicznych, braków oraz przyjmowany jest tylko wraz z oryginalnymi kulami.

14.W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub gwarancji i stwierdzenia, że wydany towar był zgodny z zawartą umową, Sprzedający poinformuję klienta o odmowie załatwieniu żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli będzie istniała możliwość usunięcia usterek, w ramach usług naprawczych świadczonych przez Sprzedającego, w piśmie z odmową Sprzedawca poinformuje  Klienta o możliwości, warunkach wykonania tej usługi, cenie oraz terminie wykonania takiego zlecenia. Usługa naprawy zostanie wykonana odpłatnie, tylko na wyraźne żądanie Klienta, ze zwrotem kosztów przesyłki naprawionego towaru.

VII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

2. Do zachowania  terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu. Oświadczenie może zostać wysłane drogą e-mailową na adres: biuro@hawk.pl lub poprzez wypełnienie formularza załączonego do towaru przy jego wydaniu dla konsumenta (lub za jego zgodą w formie elektronicznej) i odesłanie go na adres: PH HAWK Marek Siwicki, Antoni Siwicki s.c. ul. Brukowa 24 lok. 4 , 15-889 Białystok,  Sprzedawca w formie pisemnej potwierdza otrzymanie oświadczenia.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Przedsiębiorca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Koszt przesyłki nie jest zwracany, jeżeli  Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób doręczenia towaru. Oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Zwrot wszystkich płatności otrzymanych przez Sprzedawcę od Konsumenta, w tym kosztów doręczenia towaru, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli to możliwe Towar powinien być zwrócony wraz z przesłanymi dokumentami, np. instrukcją obsługi.

6. Sprzedający wraz z towarem przesyła formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz ten stanowi także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:  PH HAWK Marek Siwicki, Antoni Siwicki s.c. ul. Brukowa 24 lok. 4 , 15-889 Białystok. Towar może zostać zwrócony osobiście również w siedzibie Sklepu  w dni robocze w godzinach 09.30 – 17.30.

8. W przypadku, gdy Sprzedający nie poinformuje Kupującego o prawie do odstąpienia od umowy, termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma informację o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, termin ulega skróceniu do 14 dni od tej daty.

9. Sprzedający potwierdza na piśmie zwrot zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić w oryginalnym opakowaniu, w którym nadesłano towar wraz z potwierdzeniem zakupu towaru.

10. Zwrot płatności dokonanej przez Kupującego nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności jak w transakcji pierwotnej  lub na rachunek wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.,

13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu między innymi do umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
                                                                   
VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

3. Klient, będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

4. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

IX. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Do korzystania z www.hawk.pl niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (najlepiej najnowsze wersje Internet Explorer, Chrome, Safari lub Mozilla Firefox ). Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie.

2. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Reklamacje dotyczące usługi Konto Klient lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego może zgłaszać w następujący sposób:
a) listownie pod adresem:  PH HAWK Marek Siwicki, Antoni Siwicki s.c. ul. Brukowa 24 lok. 4 , 15-889 Białystok,
b) poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@hawk.pl.

4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

5. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

X. Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023

ZAŁĄCZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY